Tag Archives: hari keputeraan

SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN DISAMBUT MERIAH DAN KESYUKURAN

MENYEMBAHKAN rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang … Continue reading

Posted in Berita / News | Tagged | Leave a comment

Laman web rasmi Hari Keputeraan

Laman web rasmi sambutan hari ulang tahun keputeraan boleh dilayari melalui http://www.royalbirthday.org.bn.? Muka depan laman menggunakan flash yang agak berat dan slow bagi pengguna internet Dial-up dan sebahagian pengguna wireless broadband. Kalau inda sanggup menunggu, awda boleh terus pass ke … Continue reading

Posted in Berita / News | Tagged | 1 Comment